Lupenitky - dostupnost od 1.3.

Lupenitky - dostupnost od 1.3.

Pyhllium philippinicum, nymfy v 3. instaru, 50,-Kč/ks, 400,-/10ks